Fransk 9 + 10

Fransk 9 + 10

Formålet for undervisningen er, at eleverne – under overholdelse af Undervisningsministeriets gældende Fælles Mål, Trinmål og Slutmål – skal opnå de bedst mulige faglige færdigheder og blive i stand til at bestå den afsluttende eksamen i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver m.v. og om karaktergivning i folkeskolen, i hvilken prøvekravene for henholdsvis 9. klasse (FSA) og 10. klasse (FS10) er udførligt beskrevet.

Metodik og undervisningsindhold – 9. klasse

Det didaktiske udgangspunkt på FSA-niveauet, som på Hårslev Efterskole er indgangsniveau i fransk, er et bredt anerkendt og tidssvarende begyndersystem omfattende kommunikationsorienterede tekster i overvejende dialogform, grundig gennemgang af basisgrammatikken samt et righoldigt og varieret øvelsesmateriale, herunder også elektronisk baserede medier. Efter opbygning af et basalt ordforråd og grammatikkundskab tilføjes lettilgængelige skønlitterære tekster, bladartikler og andre niveautilpassede tekster, som giver eleverne indblik i diverse samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede lande.

Teksterne er egnede til mundtlig dialog i et nutidigt og enkelt sprog om aktuelle emner af relevans og interesse for efterskoleelevers aldersgruppe. Som variation og læringsstimulans inddrages – i samråd med eleverne – et udvalg af fransksprogede sange. Desuden anvendes film og uddrag af tv-programmer, dels som grundlag for dialog, korte mundtlige oplæg og skriftlige opgaver, dels som medie til udbygning af elevernes viden og bevidsthed om diverse samfundsmæssige, historiske og kulturelle emner i relation til fransksprogede områder. Undervisningen foregår – med undtagelse af grammatisk gennemgang – i gradvist større omfang på fransk.

Metodik og undervisningsindhold – 10. klasse

På FS10-niveauet arbejdes der dels med forskellige litterære genrer, herunder skønlitteratur, poesi, avisartikler og almen faglitteratur, dels med lytteøvelser i form af radio- og tv-udsendelser, musik, film m.v. Herigennem videreudvikles kendskabet til det franske sprogs strukturer og forskellige genrer såvel som elevernes viden og bevidsthed om diverse samfundsmæssige, historiske og kulturelle emner i relation til fransksprogede områder. Stoffets abstraktionsniveau er tilpasset FS10-prøvekriterierne. Den tilsigtede grad af korrekt sprogbrug i tale og skrift fremmes ved gennemgang af relevant grammatisk og syntaktisk teori understøttet af praktiske øvelser. Herudover udarbejder eleverne individuelle mundtlige oplæg og skriftlige redigeringsopgaver.

Der er på FSA-niveauet, såvel som på FS10-niveauet, og inden for samme hold ofte et temmelig vidt spænd i elevernes læringsforudsætninger samt faglige baggrund og opnåede færdigheder. Denne kendsgerning søges i videst muligt omfang tilgodeset gennem praktisering af den størst mulige grad af undervisningsdifferentiering.

Bortset fra gennemgangen af grammatiske emner foregår undervisningen i videst mulige omfang på fransk.

I øvrigt henvises til www.faellesmaal.uvm.dk hvad angår fagets slutmål.

Faget er prøveforberedende.