Engelsk 10

Engelsk 10

Undervisningen foregår på engelsk, og eleverne taler engelsk både i klassens diskussioner/debatter samt i gruppearbejde. Dele af grammatikundervisningen foregår dog på dansk.

Undervisningen tager især udgangspunkt i emner og tekster, der er relevante for eleverne, og som samtidig giver en nuanceret opfattelse af kultur- og samfundsforhold i de engelsktalende lande, der arbejdes med. Perspektivering i forhold til eget land og de engelsktalende lande imellem er et vigtigt punkt i denne sammenhæng. Elevernes interesse styrkes bl.a. ved, at de præsenteres for generelle personlige og samfundsmæssige problemstillinger gennem arbejdet med litteratur og medier.
Der arbejdes med lytning af kendte og ukendte tekster, ligesom der arbejdes med lytning indenfor de forskellige dialekter af det engelske sprog (britisk, amerikansk, australsk, sydafrikansk etc.).

Der arbejdes desuden en del med slang, faste vendinger etc.
Læseoplevelsen styrkes kontinuerligt gennem arbejde med såvel læsning i klassen som selvstændig læsning. Der tilbydes desuden en række frilæsningsbøger. Flere af de læste tekster suppleres med lydstøtte. Der arbejdes desuden med en del med informationssøgning – både i trykte og elektroniske medier.
Der tales engelsk i mange forskellige situationer i løbet af året. Det gælder både arbejdssituationer, diskussioner/debatter i klassen og i mindre grupper, præsentationer af forskellig art, boganmeldelser etc. Der er fokus på udtale og intonation. Målet er en sprogtone, der er så tæt på britisk og amerikansk som muligt.

Der arbejdes alsidigt med det skriftlige udtryk. Det være sig stile om udvalgte emner, boganmeldelser, breve, legender etc., etc. Eleverne tilrettelægger i stigende grad selv skriveprocessen fra idéfase til færdig tekst. Eleverne øver sig i at afpasse stil og indhold efter modtageren.

Der arbejdes med centrale grammatiske områder både på sætnings- og tekstniveau i varierede, meningsfulde sammenhænge. Elevernes opmærksomhed skærpes over for ord og vendinger, der ofte giver anledning til misforståelser. Eksempler på dette kunne være ord, der betyder én ting på dansk og en anden ting på engelsk, homofoner, their/there, og kulturbundne udtryk.

Eleverne opmuntres til at bruge computeren til bl.a. e-mails til elever og kontakter i andre lande og til internetsøgning. Grammatiske oversigter og ordbøger inddrages løbende.
Praktisk musiske udtryk anvendes i fremlæggelser for at understøtte det sproglige udtryk.

Der henvises desuden til Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor man kan se formål, de enkelte trinmål samt slutmål.

Faget er obligatorisk og prøveforberedende.