Økonomi

I skoleåret 2023-2024 er skolepengene kr. 2.800,00 pr. uge før statstilskuddet er trukket fra. Et skoleår er på 42 uger. Betalingen for skoleopholdet dækker alt, dvs. undervisning, lejrskole, ture, skoletrøje, kost og logi, dog er der en selvbetaling for udenlandsrejsen på international linje.

Alle med dansk cpr.nr. får statstilskud. Egenbetaling for skoleåret beregnes ud fra husstandens (elevens folkeregisteradresse) samlede indkomst i det andet skoleår forud for det kalenderår, hvor skoleåret begynder. Nærmere information om bekendtgørelsen om elevstøtte til elever på efterskoler kan findes på: Undervisningsministeriets hjemmeside eller på Efterskoleforeningens hjemmeside. Skolens kontor kan også være behjælpelig med oplysninger om dette.

I forbindelse med optagelse på Hårslev Efterskole, vil I modtage en Skolekontrakt/Endelig tilmelding og en opkrævning, som indeholder et indmeldelsesgebyr, som i 2023 er på kr. 1.500,00 og et depositum, som i 2023 er på kr. 3.000,00. Der vil være datofrist for vores modtagelse af Skolekontrakt/Endelig tilmelding samt indmeldelsesgebyr og depositum. Pladsen vil kun være reserveret fra jeres modtagelse af ovenstående og til vores modtagelsesfrist.

Indmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke.
Når eleven har gennemført skoleåret, tilbagebetales det indbetalte depositum med fradrag for eventuelle køb, skader, manglende bøger mm.
Hvis opholdet afbrydes eller eleven udmeldes efter bindende tilmelding, tabes det indbetalte depositum. Hvis eleven er påbegyndt skoleopholdet og opholdet afbrydes undervejs, er prisen 4 ugers skolepenge, uden statsstøtte.

Ønskes eleven fritaget for undervisning, til deltagelse i ferieture eller andet, skal eleven, ifølge lovgivningen, midlertidig udmeldes af skolen i den/de uger jeres barn fritages. Til dette skal I underskrive skolens midlertidigt afbrydelses blanket og returnere den til skolen, inden den midlertidig afbrydelse påbegyndes. Den rekvireres på skolens mail: info@haarslevefterskole.dk
For midlertidig afbrydelse af skoleopholdet gælder følgende vilkår: Da skolen får et tab af både skolepenge og statsstøtte, ved en midlertidig udmeldelse, vil tabet faktureres til forældrene i ekstra skolepenge. Bemærk eleven kan kun udmeldes i hele uger. Derfor faktureres altid hele uger, – også i de tilfælde, hvor fritagelsen går et par dage ind i en ny uge.