Matematik 9

Matematik 9

Formålet med undervisningen er:

at eleverne tilegner sig grundlæggende matematiske begreber og dybdeborende indsigt i udvalgte områder indenfor fagetat eleverne opnår færdigheder i at anvende matematik som beskrivelsesmiddel og til løsning af praktiske problemer der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforholdat eleverne selvstændigt og i fællesskab opnår erfaring med at løse både færdigt stillede opgaver samt selv at formulere opgaver og løse disseat eleverne får øvelse i at forholde sig vurderende til matematikkens anvendelighed

Indhold:

Undervisningen vil dels foregå som klassegennemgang dels som individuelt eller gruppearbejde med både opgaveløsning og fremlæggelser.

Skriftligt:

I den daglige undervisning arbejdes der med skriftlige opgaver, ligesom eleverne arbejder med skriftlige afleveringsopgaver, oftest tidligere stillede afgangsprøveopgaver, i begge tilfælde tilstræbes det, at eleverne udvikler korrekte og relevante skriftlige udtryksmåder.

Mundtligt:

Eleverne skal i den daglige undervisning opnå øvelse i at formulere problemer med et matematisk indhold og sprogbrug ud fra stillede eller selvfundne opgaver og formulere relevante matematiske løsninger på disse problemer.

Materialer:

De anvendte materialer vil hovedsageligt være hentet fra et allerede udgivet undervisningssystem suppleret med artikler (fra aviser, tidsskrifter eller lignende), hverdagsproblemer, konkrete materialer og opgavesæt fra tidligere FSA og FS10. Som naturlige redskaber benyttes lommeregner og Pc’er i undervisningen.

I øvrigt henvises til www.faellesmaal.uvm.dk hvad angår fagets slutmål.

Faget er obligatorisk og prøveforberedende. Det forventes at eleverne afslutter faget med afgangsprøven.

Organisation:

Undervisningen organiseres som 1 dobbeltlektion 2 gange om ugen.